I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ,,VOP”) upravujú právny vzťah a práva a povinnosti vyplývajúce z tohto vzťahu medzi spoločnosťou Chameleoon, s.r.o., so sídlom Bytčická 9009/14, 010 01 Žilina, IČO: 55 782 884, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo:56724/L ako Poskytovateľom a Užívateľom v súvislosti s používaním aplikácie „Chameleoon“.
 2. Poskytovateľom je spoločnosť Chameleoon, s.r.o., so sídlom Bytčická 9009/14, 010 01 Žilina, IČO: 55 782 884, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo:56724/L (ďalej len ,,Poskytovateľ”).
 3. Poskytovateľ je výlučným autorom aplikácie ,,Chameleoon” a v zmysle zák. č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,autorský zákon”) je jediným nositeľom osobnostných a majetkových práv autora a jedinou osobou oprávnenou na výkon majetkových práv autora v zmysle príslušných ustanovení autorského zákona.
 4. Užívateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva aplikáciu a služby s ňou spojené.
 5. Aplikácia ,,Chameleoon” (ďalej len ,,aplikácia”) v zmysle týchto VOP je expedičný systém na rýchle odosielanie objednávok prepravy pre dopravcov, ktorý prepája systémy dopravcov s účtovnými systémami, e-shopmi a skladovými systémami.

II. Pravidlá používania aplikácie

 1. Tieto VOP predstavujú
  Návrh Poskytovateľa na uzatvorenie zmluvy s Vami ako Užívateľom v zmysle § 43a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Občiansky zákonník”). Vy ako Užívateľ poskytnutím požadovaných informácií: e-mailová adresa, meno a priezvisko
  fyzickej osoby (ďalej len ,,FO”)/ názov právnickej osoby (ďalej len ,,PO”), fakturačné údaje – IČO, DIČ, IČ DPH a telefónne číslo súhlasíte s prijatím podmienok užívania aplikácie a prijímate tak návrh na uzatvorenie zmluvy v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka. Medzi Poskytovateľom a Vami ako Užívateľom tak dochádza k uzatvoreniu zmluvy na používanie aplikácie v zmysle týchto VOP.
 2. Poskytovateľ
  Vám udeľuje nevýhradnú, územne a časovo neobmedzenú licenciu na používanie aplikácie na dobu trvania majetkových práv podľa počtu spracovaných objednávok v zmysle cenníka zverejneného na webe www.chameleoon.sk.
 3. Licencia
  predstavuje oprávnenie Užívateľa na používanie aplikácie zmysle týchto VOP. Aplikácia je po dobu testovacej prevádzky poskytnutá užívateľovi bezplatne. Trvanie testovacej prevádzky je definované vždy pri cenníku služieb. Služby aplikácie sa poskytuje Užívateľovi za odmenu v zmysle cenníka zverejneného na webe www.chameleoon.sk .
 4. Licenciu
  na užívanie aplikácie nad rámec testovacej prevádzky má užívateľ po dobití kreditu. Kredit sa užívateľovi užívaním aplikácie odpočítava v zmysle cenníka.
 5. Kreditným účtom je účet zriadený Poskytovateľom pre Užívateľa v rámci jeho klientského účtu v aplikácii Chameleoon, na ktorý bude Užívateľ uhrádzať  dobitý kredit.
 6. Platnosť
  kreditu na kreditnom účte je 1 rok od poslednej aktivity na účte.
 7. V prípade, že Užívateľ požiada o zrušenie registrácie v aplikácii, zostatkový kredit na kreditnom účte mu bude vrátený do 30 dní od zrušenia registrácie.
 8. Užívateľ
  môže aplikáciu využívať do vyčerpania kreditu. Po vyčerpaní kreditu nebude možné vytvárať objednávky prepravy
 9. Poskytovateľ
  je oprávnený jednostranne zmeniť Cenník poskytovaných služieb aplikácie a to jeho zverejnením na webe www.chameleoon.sk .
 10. Komunikácia
  medzi Poskytovateľom a Užívateľom smerujúca k založeniu, zmene alebo zrušeniu služieb súvisiacich s užívaním aplikácie bude prebiehať prostredníctvom elektronickej pošty. Poskytovateľ bude zasielať elektronickú poštu na Vami poskytnutú e-mailovú adresu. Elektronická pošta
  sa považuje sa doručenú nasledujúci deň po jej preukázaného odoslania na e-mailovú adresu adresáta.
 11. Užívateľ
  je povinný pri využívaní služieb aplikácie dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a riadne a včas platiť cenu za objednané služby.
 12. Poskytovateľ
  poskytne Užívateľovi objednanú službu za cenu platnú v čase objednania služby. Ceny služieb sú uvedené na webe: www.chameleoon.sk.
 13. Faktúra
  za dobitý kredit sa vystavuje po skončení mesiaca spravidla do 7 pracovných dní .
 14. V prípade ak aplikácia alebo služby prostredníctvom nej poskytované budú vykazovať nedostatky/vady Užívateľ sa môže obrátiť na technickú podporu
  Poskytovateľa prostredníctvom kontaktného formulára uvedeného na www.chameleoon.sk . Poskytovateľ je povinný informovať Užívateľa o spôsobe vyriešenia nedostatku/vady v priebehu 3 pracovných dní odo dňa oznámenia takéhoto nedostatku/vady.
 15. Poskytovateľ
  nezodpovedá za škodu spôsobenú Užívateľovi nefunkčnosťou aplikácie alebo
  webovej lokality, ktoré nastali nezávisle od vôle Poskytovateľa a ktoré
  Poskytovateľ nemohol ovplyvniť napr. ako dôsledok vyššej moci alebo
  dôsledok konania tretích osôb.

III. Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov

 1. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť: Chameleoon, s.r.o., so sídlom Bytčická 9009/14, 010 01 Žilina, IČO: 550 782 884, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo:56724/L
 3. Kontakt na správcu osobných údajov: podpora@chameleoon.sk
 4. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli na základe vyplnenia Vašej objednávky. Vaše osobné údaje vedieme v rozsahu: meno, priezvisko, telefón, email, adresa.
 5. Poskytovateľ/Správca spracúva osobné údaje Užívateľa v rozsahu e-mailová adresa pre účely priameho marketingu v súvislosti so službami, ktoré Užívateľ využíva.
 6. Užívateľ aplikácie potvrdzuje, že súhlasí so zasielaním reklamy a obchodných ponúk na poskytnutú e-mailovú adresu v súlade so zákonom č. 147/2001 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov a zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 7. K Vašim osobným údajom má prístup obmedzený okruh osôb. Vaše osobné údaje sú spracúvané v rámci Európskej únie a nie sú posielané do tretích krajín mimo Európsku úniu.
 8. Správca uchováva osobné údaje:
  • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom (najdlhšie však po dobu stavenú všeobecne záväznými právnymi predpismi)
  • po dobu odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobných údajov osobné údaje vymaže.
 9. Medzi Vaše práva patrí:
  • právo na informácie, právo na prístup k údajom – máte právo vedieť či spracúvame Vaše osobné údaje a v akom rozsahu ich spracúvame. Na základe Vašej žiadosti o prístup k údajom Vám poskytneme informácie o spracúvaní osobných údajov,
  • právo na opravu – máte právo požiadať o opravu Vašich osobných údajov v prípade, že osobné údaje ktoré spracúvame sú nesprávne alebo neaktuálne,
  • právo na obmedzenie spracúvania – máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov. V prípade, že Vašej žiadosti vyhovieme, osobné údaje budeme len uchovávať, no nebudeme s nimi ďalej pracovať,
  • právo namietať – máte právo namietať spracúvanie osobných údajov. Kedykoľvek môžete namietať spracúvanie osobných údajov, ak ich používame na účely priameho marketingu. V prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame na plnenie úloh vo verejnom záujme/ pri výkone verejnej moci alebo z dôvodu nášho oprávneného záujmu môžete z osobných dôvodov namietať ich spracúvanie,
  • právo na vymazanie – máte právo kedykoľvek požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov. Vaše údaje budú vymazané v prípade, ak:
   • osobné údaje už nepotrebujeme pre účel na ktorý boli poskytnuté,
   • namietate spracúvanie osobných údajov,
   • osobné údaje spracúvame nezákonne,
   • odvoláte poskytnutý súhlas so spracúvaním osobných údajov,
   • osobné údaje musia byť vymazané z dôvodu splnenia zákonnej povinnosti.
 10. Užívateľ môže svoje právo kedykoľvek uplatniť:
  • písomne alebo osobne na adrese sídla spoločnosti
  • písomne na e-mailovej adrese: podora@chameleoon.sk
 11. Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 12. Úradom pre dohľad nad ochranou osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, web: www.dataprotection.gov.sk.
 13. Odoslaním fakturačných údajov potvrdzujete, že ste oboznámený so zásadami spracúvania a ochrany osobných údajov a rovnako a týmito VOP súhlasíte a akceptujete ich.

IV. Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ zverejňuje VOP na webovej stránke aplikácie na webe www.chameleoon.sk
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek aktualizovať (meniť alebo doplniť) tieto VOP, pričom k takejto aktualizácii sa nevyžaduje súhlas Užívateľa. Akúkoľvek aktualizáciu oznámi Poskytovateľ Užívateľovi zobrazením príslušnej správy v rámci aplikácie resp. zaslaním správy na e-mailovú adresu Užívateľa, ktorú Užívateľ uviedol pri registrácii. Týmto sa považuje notifikačná povinnosť Poskytovateľa za splnenú.
 3. Právne vzťahy výslovne neupravené týmito VOP alebo Zmluvou medzi Poskytovateľom a Užívateľom sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ak ide o Užívateľa spotrebiteľa a ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ak ide o Užívateľa ktorý nie je spotrebiteľom.
 4. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú zo zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom budú riešené pred príslušným súdom Slovenskej republiky. Poskytovateľ je oprávnený v prípade sporu žalovať Užívateľa v mieste jeho bydliska/sídla.
 5. Poskytovateľ prehlasuje, že obsah poskytnutý Užívateľom nezneužije vo svoj vlastný prospech a nesprístupní ho tretím osobám s výnimkou prípadov, kedy mu táto povinnosť vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 6. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.3.2019